Szkolenie kadry instytucji pomocy społecznej i pieczy zastępczej

W dniu 29 czerwca 2017 r. odbył się pierwszy moduł szkoleniowy adresowany do asystentów rodziny oraz wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu

Powiatu Kętrzyńskiego. Warsztaty prowadził Pan Tomasz Sztachelski ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA w Olsztynie. Głównym celem szkolenia jest

Rozpoznawanie krzywdzenia dziecka poprzez:

  1. Uwrażliwienie na problem krzywdzenia dzieci.
  2. Przekazanie wiedzy na temat form krzywdzenia dzieci, czynników ryzyka krzywdzenia oraz symptomów u dzieci doświadczających przemocy i wykorzystywania seksualnego.
  3. wypracowane podstawowych umiejętności w zakresie identyfikowania dzieci krzywdzonych lub zagrożonych krzywdzeniem.
  4. wypracowanie podstawowych umiejętności w zakresie nawiązywanie kontaktu i prowadzenie rozmowy z dzieckiem krzywdzonym.

Szkolenie trwało 8 godzin, wzięło w nim udział 18 osób pracujących w obszarze pomocy społecznej i pieczy zastępczej.

Kolejny moduł warsztatowy odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. w godz. 8.30 - 15.30.

 

31.05.2017 r. DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO